>> การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0

>> การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 10/10/2018 ผู้ชม 483

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัด การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  ในหัวข้อเรื่อง "ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0"
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทุนมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 คือ
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย
1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ทุนมนุษย์ในยุค Thailand 4.0”
2. เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
และ มีผู้มาร่วมงานสัมมนาจํานวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์และโปรแกรม วิชาพัฒนาสังคม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร>> การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  ในหัวข้อเรื่อง ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0