>> โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

>> โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 10/10/2018 ผู้ชม 629

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กําหนดจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ขึ้น
ซึ่งได้รับเกียรติ นายกฤษณะ หอมกิจ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ว่าการอำเภอไทรงาม มาป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านอีกด้วย  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

>> โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561