>> โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 24/09/2018 ผู้ชม 464

วันที่ 24 กันยายน 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร  มีความประสงค์    ให้นักศึกษา

  • โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 6011205  จำนวน 24 คน   
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5918202  จำนวน 26 คน และ
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป.หมู่เรียน 6128202  จำนวน 10 คน

เข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง โดยจะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง พร้อมทั้งการสาธิตวิธีการเลือกตั้ง  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561