>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 19/09/2018 ผู้ชม 507

วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818203 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ  "ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0" ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมจะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ

   

 • ท่านอาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม (อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
 •     ท่านธวัช  แสนแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
     

  การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเป็นทุนมนุษย์ในยุค Thailand 4.0
  2. เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในการก้าวเข้าสู่การทำงานในยุค Thailand 4.0 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
   
 • ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สอนโดย อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มคำ

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0