>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย

เผยแพร่เมื่อ 12/09/2018 ผู้ชม 1,374

ในวันที่ 12 กันยายน2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818204 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย" ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมจะ ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ

  • ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
  • อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สอนโดย อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย