>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 05/09/2018 ผู้ชม 698

วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818202 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ  "เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์" ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมจะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์คือ

  • ท่านร้อยตํารวจเอกธนพล อาจยิ่งยง
  • ท่านร้อยตํารวจโทสายชล เกตุอินทร์
  • ท่านอาจารย์ดร. นุจรินทร์ ปทุมพงษ์

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้สื่อภายใต้หลักกฎหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนําสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
 ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สอนโดย อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มคำ

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์