>> โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 24/08/2018 ผู้ชม 746

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์" ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอการวิจัยของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ได้แก่

  • ดร.พิษณุ  บุญนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์  คงดี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ผศ.สมชาย  ศรีพูล  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้เข้าร่วม อบรมสัมมนาทุกท่าน ถือว่าเป็นโครงการที่เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานวิจัยที่ได้ จัดทําในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และยังส่งผลต่อกระบวนการศึกษาเรียนรู้การวิจัย ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัยตั้งแต่กระบวนการศึกษาปัญหา การกําหนดปัญหาการวิจัย ตลอดจนการ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุปรายงานผลการวิจัย นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติเข้ามาทดสอบสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะศึกษา

>> โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์