>> โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0

>> โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 15/08/2018 ผู้ชม 365

วันที่ 15 สิงหาคม 2561  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0 เพื่อให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ทางวิชาการที่สูงขึ้น มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านธวัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0