การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 02/07/2018 ผู้ชม 366

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากท่าน

ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น สังกัด : วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ดร.ปัญญา  คล้ายเดช ตำแหน่ง : อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาจารย์ ดร.สนั่น  กัลปา ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัด : มหาวิทยาลัยรราชภัฏนครสวรรค์
เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560