อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 350

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อรัญญารัตน์     ศรีสุพัฒนะกุล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Aranyarat  Srisuphatthanakul

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอน โยบายสาธารณะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อรัญญารัตน์	ศรีสุพัฒนะกุล