ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 564

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.บุญญาบารมี      สว่างวงศ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Boonyabaranee  Sawangwong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์