ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 870

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต
ชื่อ-สกุล (Eng) : Preeyanuch  Prompasit  

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ อาคาร 14 ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต