ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 436

อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Sermsak  Kittipalawath

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์