หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2016 ผู้ชม 2,221

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
………………………………….….…………..

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะ / สาขาวิชา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ    Bachelor of PublicAdministration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    ชื่อย่อ (ไทย) รป.บ.
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Public Administration
    ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.P.A.

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
    4.1 รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
    4.2 ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย
    4.3 การรับเข้าศึกษา
        4.3.1 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
        4.3.2 ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน
    4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
    5.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
    5.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
    5.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
    5.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
    5.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถประกอบอาชีพใน องค์การของรัฐ องค์การวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การธุรกิจเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ในหลายตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
    7.1 ข้าราชการตำรวจ
    7.2 ข้าราชการทหาร
    7.3 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    7.4 ปลัดอำเภอ
    7.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    7.6 พนักงานศาลยุติธรรม
    7.7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
    7.8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    7.9 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
    7.10 ตุลาการศาลปกครอง
    7.11 นักวิชาการอุดมศึกษา
    7.12 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
    7.13 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
    7.14 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สมัครเรียน

 

หลักสูตร