คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/01/2021 : ผู้เข้าชม 182 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 15 มกราคม 2554

13/01/2021 : ผู้เข้าชม 174 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2564

27/10/2020 : ผู้เข้าชม 231 : งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “คุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้การบริหารการคลังของรัฐบาล บทเรียนจากเวเนซุเอลา” วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

14/10/2020 : ผู้เข้าชม 271 : ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018201

14/10/2020 : ผู้เข้าชม 187 : ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018202

30/09/2020 : ผู้เข้าชม 186 : งานเสวนา หัวข้อ มุมมองประชาสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

25/09/2020 : ผู้เข้าชม 167 : งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน สลากกินแบ่งรัฐบาลในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

23/09/2020 : ผู้เข้าชม 182 : งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน ทิศทางความพร้อมของตลาดแรงงาน หลังวิกฤติการณ์โควิด วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

27/08/2020 : ผู้เข้าชม 186 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 9 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/08/2020 : ผู้เข้าชม 174 : โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพัฒนาแกนนำนักศึกษาโดยนำข้อมูลและแนวทางที่ได้มาพัฒนาการทำงานในปีถัดไป วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร