คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

08/09/2021 : ผู้เข้าชม 165 : งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ ทางตันหรือทางรอดของการศึกษาไทย ในยุค covid-19 วันที่ 8 กันยายน 2564

05/09/2021 : ผู้เข้าชม 109 : โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 4-5 กันยายน 2564

03/09/2021 : ผู้เข้าชม 106 : โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2564

31/07/2021 : ผู้เข้าชม 125 : โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สิงห์สักทอง ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2564 ” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที 31 กรกฎาคม 2564

06/07/2021 : ผู้เข้าชม 141 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับหลักสูตรปริญญาโท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

03/07/2021 : ผู้เข้าชม 135 : โครงการ “ปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญาปี 2564 ” ผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

20/05/2021 : ผู้เข้าชม 161 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

25/03/2021 : ผู้เข้าชม 167 : โครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการองค์การรัฐวิสาหกิจ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

10/03/2021 : ผู้เข้าชม 179 : โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564

06/02/2021 : ผู้เข้าชม 201 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ทักษะที่จําเป็นและการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมของนักรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล