คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 313 : การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

04/10/2017 : ผู้เข้าชม 575 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” โดย ศ.คร.ไชยันต์ ไชยพร ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

09/08/2017 : ผู้เข้าชม 1,236 : โครงการสัมมนาวิชาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ" วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/08/2017 : ผู้เข้าชม 450 : การสัมมนา เรื่อง นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

27/06/2017 : ผู้เข้าชม 250 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

20/01/2017 : ผู้เข้าชม 539 : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนสตร์ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13