คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/08/2018 : ผู้เข้าชม 110 : โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11/07/2018 : ผู้เข้าชม 114 : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/07/2018 : ผู้เข้าชม 113 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

31/05/2018 : ผู้เข้าชม 182 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

11/03/2018 : ผู้เข้าชม 197 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 284 : การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

04/10/2017 : ผู้เข้าชม 552 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” โดย ศ.คร.ไชยันต์ ไชยพร ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

09/08/2017 : ผู้เข้าชม 1,146 : โครงการสัมมนาวิชาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ" วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/08/2017 : ผู้เข้าชม 429 : การสัมมนา เรื่อง นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

27/06/2017 : ผู้เข้าชม 237 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2560