คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/03/2022 : ผู้เข้าชม 74 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด

23/02/2022 : ผู้เข้าชม 90 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs)นักรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

13/02/2022 : ผู้เข้าชม 79 : สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน Skill ที่ต้อง Up สําหรับยุค New Normal วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/12/2021 : ผู้เข้าชม 108 : โครงการ การจัดการเรียนบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับรายวิชา (รายวิชาจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรัญรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล วันที่ 21 ธันวาคม 2564

20/11/2021 : ผู้เข้าชม 128 : โครงการปัจฉิมนิเทศ ขอขมา อำลาสถาบัน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น.

30/10/2021 : ผู้เข้าชม 212 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานรัฐบาลกับการรับภาระหนี้สาธารณะของคนไทย วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

10/09/2021 : ผู้เข้าชม 163 : โครงการเสวนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ เรื่อง “การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพ ในยุค New Normal” วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

09/09/2021 : ผู้เข้าชม 160 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์วิพากษ์บทบาททหาร กับการเมืองไทย ย้อนรอยอดีต มองปัจจุบัน สู่อนาคต วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564

08/09/2021 : ผู้เข้าชม 140 : งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ ทางตันหรือทางรอดของการศึกษาไทย ในยุค covid-19 วันที่ 8 กันยายน 2564

05/09/2021 : ผู้เข้าชม 102 : โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 4-5 กันยายน 2564