คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/02/2019 : ผู้เข้าชม 174 : กิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

27/01/2019 : ผู้เข้าชม 184 : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/10/2018 : ผู้เข้าชม 164 : นักศึกษาภาค กศ.บป. หมู่เรียน 5928201 ได้จัดโครงการร่วมใจ สานต่อที่พ่อทำ สานฝันแห่งความดี กิจกรรมตามโครงการ นโยบายสาธารณะและการวางแผน วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

10/10/2018 : ผู้เข้าชม 136 : โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

10/10/2018 : ผู้เข้าชม 193 : การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24/09/2018 : ผู้เข้าชม 204 : โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

19/09/2018 : ผู้เข้าชม 166 : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818203 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0 ในวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

12/09/2018 : ผู้เข้าชม 254 : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818204 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย" ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

05/09/2018 : ผู้เข้าชม 173 : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818202 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์" ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24/08/2018 : ผู้เข้าชม 204 : โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร