คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/09/2018 : ผู้เข้าชม 135 : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818203 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0 ในวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

12/09/2018 : ผู้เข้าชม 184 : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818204 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย" ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

05/09/2018 : ผู้เข้าชม 139 : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818202 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์" ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24/08/2018 : ผู้เข้าชม 178 : โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22/08/2018 : ผู้เข้าชม 137 : นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "วิกฤตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/08/2018 : ผู้เข้าชม 131 : โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11/07/2018 : ผู้เข้าชม 132 : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/07/2018 : ผู้เข้าชม 126 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

31/05/2018 : ผู้เข้าชม 202 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

11/03/2018 : ผู้เข้าชม 236 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร