คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11/12/2019 : ผู้เข้าชม 26 : นิทรรศการ เรื่อง 8 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่าน เรียนรู้ เข้าถึง รัฐธรรมนูญไทย วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. - 16:00 น. ณ บริเวณชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/10/2019 : ผู้เข้าชม 36 : สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัล แตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/10/2019 : ผู้เข้าชม 47 : ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 20 หมู่เรียน 5918201

29/10/2019 : ผู้เข้าชม 81 : ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 20 หมู่เรียน 5918202

29/10/2019 : ผู้เข้าชม 78 : ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 20 หมู่เรียน 5918203

18/09/2019 : ผู้เข้าชม 33 : กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

06/09/2019 : ผู้เข้าชม 41 : โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

04/09/2019 : ผู้เข้าชม 47 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

28/08/2019 : ผู้เข้าชม 111 : สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย" วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัก 2 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์

20/08/2019 : ผู้เข้าชม 33 : โครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร