คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

01/06/2023 : ผู้เข้าชม 2 : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและการนำเสนอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการออกแบบหลักสูตร วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล

29/03/2023 : ผู้เข้าชม 46 : โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งรมวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก” ณ บริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD. กรุงเทพฯ และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก ณ ต.แสนสุข จ.ชลบุรี

22/03/2023 : ผู้เข้าชม 18 : โครงการ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรโดยใช้ OBE (Outcome-based education)” ภายใต้ โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566

12/03/2023 : ผู้เข้าชม 23 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2566

11/03/2023 : ผู้เข้าชม 20 : โครงการสัมมนาวิชาการทางารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22/02/2023 : ผู้เข้าชม 23 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข: เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

27/01/2023 : ผู้เข้าชม 58 : การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้อง 38501-38502 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22/11/2022 : ผู้เข้าชม 110 : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

04/11/2022 : ผู้เข้าชม 47 : พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18/10/2022 : ผู้เข้าชม 64 : โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทิศทางการเมืองไทยหลังรัฐบาลประยุทธ์ วันที่18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2