คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14/06/2024 : ผู้เข้าชม 1 : โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

13/06/2024 : ผู้เข้าชม 5 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบุนนาค

10/06/2024 : ผู้เข้าชม 6 : กิจกรรมปฐมนิเทศลูกสิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2567 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล

07/06/2024 : ผู้เข้าชม 7 : โครงการศึกษาดูงานองค์การต้นแบบ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6528202 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลเมืองศรีราชา และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีราชา

23/03/2024 : ผู้เข้าชม 27 : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/03/2024 : ผู้เข้าชม 56 : โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDG วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ จุดท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

15/03/2024 : ผู้เข้าชม 38 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

04/03/2024 : ผู้เข้าชม 38 : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนะแนวทางการศึกษาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2567 วันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

03/03/2024 : ผู้เข้าชม 24 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/02/2024 : ผู้เข้าชม 17 : โครงการปัจฉิม นิทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนคาสตร์ประจำปี 2566 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร