โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด

คลังรูปภาพ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด

เผยแพร่เมื่อง 19/03/2022 ผู้เข้าชม 82