โครงการ การจัดการเรียนบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับรายวิชา (รายวิชาจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรัญรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล วันที่ 21 ธันวาคม 2564

คลังรูปภาพ : โครงการ การจัดการเรียนบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับรายวิชา (รายวิชาจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรัญรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล วันที่ 21 ธันวาคม 2564

เผยแพร่เมื่อง 21/12/2021 ผู้เข้าชม 164