โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 16/05/2019 ผู้เข้าชม 116