ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 2,011

ประธานโปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Takaporn  Sukkaseam

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร	สุขเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,337

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phitsanu  Boonniyom

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,248

อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Sermsak  Kittipalawath

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 3,035

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต
ชื่อ-สกุล (Eng) : Preeyanuch  Prompasit  

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,684

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี      สว่างวงศ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Boonyabaramee  Sawangwong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์

อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,632

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Supharit  Tatathipnara

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา

ดร.รัษฎากร วินิจกุล

ดร.รัษฎากร วินิจกุล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,270

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.รัษฎากร      วินิจกุล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Russadakorn  Vinijkul

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.รัษฎากร   วินิจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 886

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลิสา   ศิริธรรมเกตุ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chalisa  Siritrammaket

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลิสา	ศิริธรรมเกตุ

อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,081

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อรัญญารัตน์     ศรีสุพัฒนะกุล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Aranyarat  Srisuphatthanakul

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอน โยบายสาธารณะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อรัญญารัตน์	ศรีสุพัฒนะกุล