ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 311

ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Sermsak  Kittipalawath

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 633

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต
ชื่อ-สกุล (Eng) : Preeyanuch  Prompasit  

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ อาคาร 14 ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต

ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 489

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.บุญญาบารมี      สว่างวงศ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Boonyabaranee  Sawangwong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์

ดร.พิษณุ บุญนิยม

ดร.พิษณุ บุญนิยม

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 485

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.พิษณุ  บุญนิยม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phitsanu  Boonniyom

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.พิษณุ  บุญนิยม

ดร.รัษฎากร วินิจกุล

ดร.รัษฎากร วินิจกุล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 311

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.รัษฎากร      วินิจกุล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Russadakorn  Vinijkul

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.รัษฎากร   วินิจกุล

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 410

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Takaporn  Sukkaseam

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ตรรกพร	สุขเกษม

อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 347

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Supharit  Tatathipnara

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ศุภฤทธิ์	ธาราทิพย์นรา

อาจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

อาจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 239

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ชาลิสา   ศิริธรรมเกตุ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chalisa  Siritrammaket

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชาลิสา	ศิริธรรมเกตุ

อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 249

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อรัญญารัตน์     ศรีสุพัฒนะกุล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Aranyarat  Srisuphatthanakul

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอน โยบายสาธารณะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อรัญญารัตน์	ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์

อาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 335

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์วาสนา   อาจสาลิกรณ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Wassana Argsalikron

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วาสนา   อาจสาลิกรณ์

อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ

อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 267

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suwaphat  Phironrit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มคำ

อาจารย์ ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์

อาจารย์ ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์

เผยแพร่เมื่อ 01/08/2017 ผู้ชม 72

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ ดร.ไพศาล  นาสุริวงศ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phaisan  Nasuriwong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ไพศาล  นาสุริวงศ์