อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 662

ประธานโปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Supharit  Tatathipnara

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ศุภฤทธิ์	ธาราทิพย์นรา

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 574

อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Sermsak  Kittipalawath

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 1,024

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต
ชื่อ-สกุล (Eng) : Preeyanuch  Prompasit  

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ อาคาร 14 ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต

ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 797

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.บุญญาบารมี      สว่างวงศ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Boonyabaramee  Sawangwong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์

ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม

ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 870

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phitsanu  Boonniyom

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม

ดร.รัษฎากร วินิจกุล

ดร.รัษฎากร วินิจกุล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 545

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.รัษฎากร      วินิจกุล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Russadakorn  Vinijkul

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.รัษฎากร   วินิจกุล

ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม

ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 732

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Takaporn  Sukkaseam

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ตรรกพร	สุขเกษม

ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 407

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ชาลิสา   ศิริธรรมเกตุ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chalisa  Siritrammaket

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ชาลิสา	ศิริธรรมเกตุ

อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 452

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อรัญญารัตน์     ศรีสุพัฒนะกุล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Aranyarat  Srisuphatthanakul

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอน โยบายสาธารณะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อรัญญารัตน์	ศรีสุพัฒนะกุล

ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ์

ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 570

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.วาสนา   อาจสาลิกรณ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Wassana Argsalikron

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.วาสนา   อาจสาลิกรณ์

ดร.สุวภัทร หนุ่มคำ

ดร.สุวภัทร หนุ่มคำ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 498

โปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.สุวภัทร  พิรณฤทธิ์(หนุ่ม​คำ)​
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suwaphat  Phironrit(Noomkham)​

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สุวภัทร  หนุ่มคำ