กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไหว้ครู ประณตน้อม พร้อมจิต บูชาครู ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไหว้ครู ประณตน้อม พร้อมจิต บูชาครู ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 27/06/2024 ผู้ชม 1,529

วันที่ 27 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไหว้ครู ประณตน้อม พร้อมจิต บูชาครู ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 26/06/2024 ผู้ชม 115

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ 14/06/2024 ผู้ชม 117

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศลูกสิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2567 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมปฐมนิเทศลูกสิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2567 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10/06/2024 ผู้ชม 111

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

กิจกรรมปฐมนิเทศลูกสิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2567 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการศึกษาดูงานองค์การต้นแบบ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6528202 ณ เทศบาลเมืองศรีราชา และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีราชา

โครงการศึกษาดูงานองค์การต้นแบบ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6528202 ณ เทศบาลเมืองศรีราชา และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีราชา

เผยแพร่เมื่อ 07/06/2024 ผู้ชม 111

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลเมืองศรีราชา และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีราชา

โครงการศึกษาดูงานองค์การต้นแบบ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6528202 ณ เทศบาลเมืองศรีราชา และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีราชา

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ

เผยแพร่เมื่อ 23/03/2024 ผู้ชม 197

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDG

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDG

เผยแพร่เมื่อ 15/03/2024 ผู้ชม 185

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ จุดท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDG

โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/03/2024 ผู้ชม 146

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนะแนวทางการศึกษาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2567
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการรู้รักสามัคคีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนะแนวทางการศึกษาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่เมื่อ 03/03/2024 ผู้ชม 172

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการปัจฉิม นิทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนคาสตร์ประจำปี 2566

โครงการปัจฉิม นิทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนคาสตร์ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 29/02/2024 ผู้ชม 246

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการปัจฉิม นิทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนคาสตร์ประจำปี 2566

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2566

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2566

เผยแพร่เมื่อ 28/02/2024 ผู้ชม 165

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2566

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

เผยแพร่เมื่อ 21/02/2024 ผู้ชม 342

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ 18/02/2024 ผู้ชม 151

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทีมสิงห์สักทอง KPRU เข้าร่วมแข่งขันในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมสิงห์สักทอง KPRU เข้าร่วมแข่งขันในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย”

เผยแพร่เมื่อ 06/02/2024 ผู้ชม 207

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย”

กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอร่างธรรมนูญท่องเที่ยวชุมชนตำบลสักงาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระยะที่ 3
กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอร่างธรรมนูญท่องเที่ยวชุมชนตำบลสักงาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระยะที่ 3

โครงการKPRU เติมใจ พัฒนา ถึงถิ่น”มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการKPRU เติมใจ พัฒนา ถึงถิ่น”มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17/01/2024 ผู้ชม 54

วันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านสุขขุม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการKPRU เติมใจ พัฒนา ถึงถิ่น”มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 27/12/2023 ผู้ชม 54

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์สักทอง ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO KPRU 2023”
การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO KPRU 2023”

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ท้องถิ่นอยู่กับที่ หรือเพราะมีข้อจำกัด

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ท้องถิ่นอยู่กับที่ หรือเพราะมีข้อจำกัด

เผยแพร่เมื่อ 11/10/2023 ผู้ชม 426

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำปา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ท้องถิ่นอยู่กับที่ หรือเพราะมีข้อจำกัด

กิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ภาค กศ.บป.

กิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ภาค กศ.บป.

เผยแพร่เมื่อ 21/08/2023 ผู้ชม 387

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ภาค กศ.บป.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง เสรีภาพทางความคิด เท่ากับ ชุดไปรเวท? จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 รหัส 6318202

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง เสรีภาพทางความคิด เท่ากับ ชุดไปรเวท? จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 รหัส 6318202

เผยแพร่เมื่อ 10/08/2023 ผู้ชม 293

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง เสรีภาพทางความคิด เท่ากับ ชุดไปรเวท? จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 รหัส 6318202

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ฝึกงานชี้ชะตาอนาคตจริงหรือ? จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 รหัส 6318201

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ฝึกงานชี้ชะตาอนาคตจริงหรือ? จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 รหัส 6318201

เผยแพร่เมื่อ 09/08/2023 ผู้ชม 283

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ฝึกงานชี้ชะตาอนาคตจริงหรือ? จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 รหัส 6318201

โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 12

โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ 07/08/2023 ผู้ชม 397

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 12

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง ปี 1

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง ปี 1

เผยแพร่เมื่อ 05/08/2023 ผู้ชม 241

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง ปี 1

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 25/07/2023 ผู้ชม 243

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 01/07/2023 ผู้ชม 228

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมล้านนา” ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6428201
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมล้านนา” ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6428201

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ 14/06/2023 ผู้ชม 373

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

กิจกรรม

กิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 14/06/2023 ผู้ชม 451

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและการนำเสนอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการออกแบบหลักสูตร
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและการนำเสนอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการออกแบบหลักสูตร

โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งรมวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก” ณ บริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD. กรุงเทพฯ และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก ณ ต.แสนสุข จ.ชลบุรี
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งรมวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก” ณ บริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD. กรุงเทพฯ และเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก ณ ต.แสนสุข จ.ชลบุรี

โครงการ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรโดยใช้ OBE (Outcome-based education)” ภายใต้ โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรโดยใช้ OBE (Outcome-based education)” ภายใต้ โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการสัมมนาวิชาการทางารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

โครงการสัมมนาวิชาการทางารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

เผยแพร่เมื่อ 11/03/2023 ผู้ชม 354

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมพิกุล ชั้น 1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการสัมมนาวิชาการทางารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง UP ทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในระบบ e-GP

โครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11/03/2023 ผู้ชม 79

วันที่ 11 มีนาคม 2566 บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข: เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ณ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข: เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ณ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 27/01/2023 ผู้ชม 571

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้อง 38501-38502 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 23/11/2022 ผู้ชม 344

กิจกรรม Open House HUSO 2022 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 23/11/2022 ผู้ชม 159

กิจกรรม Open House HUSO 2022 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 04/11/2022 ผู้ชม 350

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีการศึกษา 2565

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทิศทางการเมืองไทยหลังรัฐบาลประยุทธ์

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทิศทางการเมืองไทยหลังรัฐบาลประยุทธ์

เผยแพร่เมื่อ 18/10/2022 ผู้ชม 490

วันที่18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทิศทางการเมืองไทยหลังรัฐบาลประยุทธ์

โครงการศึกษาดูงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 6318201 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
โครงการศึกษาดูงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 6318201 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

เผยแพร่เมื่อ 07/09/2022 ผู้ชม 342

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 24/08/2022 ผู้ชม 337

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ความหลากหลายทางเพศกับการทำงานในระบบราชการไทย

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ความหลากหลายทางเพศกับการทำงานในระบบราชการไทย

เผยแพร่เมื่อ 19/08/2022 ผู้ชม 594

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำปา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ความหลากหลายทางเพศกับการทำงานในระบบราชการไทย

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง Sex worker สิทธิเสรีภาพหรือศีลธรรมที่สั่นคลอน

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง Sex worker สิทธิเสรีภาพหรือศีลธรรมที่สั่นคลอน

เผยแพร่เมื่อ 15/08/2022 ผู้ชม 582

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง Sex worker สิทธิเสรีภาพหรือศีลธรรมที่สั่นคลอน

โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 11

โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ 10/08/2022 ผู้ชม 468

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 11

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next normal)
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next normal)

โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6328201

โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6328201

เผยแพร่เมื่อ 06/08/2022 ผู้ชม 271

ระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค. 65 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ สรรค์สร้างปัญญา เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.บป. หมู่เรียน 6328201

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับหลักสูตรปริญญาโท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับหลักสูตรปริญญาโท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่เมื่อ 19/03/2022 ผู้ชม 501

 วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs) นักรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs) นักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23/02/2022 ผู้ชม 385

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs) นักรัฐประศาสนศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีกับนายวริทธิ์ แซ่ด่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ร่วมแสดงความยินดีกับนายวริทธิ์ แซ่ด่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18/02/2022 ผู้ชม 216

เป็นผู้ที่ได้การพิจารณารางวัล "สุดยอดบุคคลดีเด่น" ด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้โครงการ เกียรติคุณต้นแบบที่ดีของสังคมไทย

ร่วมแสดงความยินดีกับนายวริทธิ์ แซ่ด่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Skill ที่ต้อง Up สําหรับยุค New Normal จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กศ.บป.)

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Skill ที่ต้อง Up สําหรับยุค New Normal จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กศ.บป.)

เผยแพร่เมื่อ 13/02/2022 ผู้ชม 402

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Skill ที่ต้อง Up สําหรับยุค New Normal จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กศ.บป.)

โครงการ การจัดการเรียนบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับรายวิชา (รายวิชาจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
โครงการ การจัดการเรียนบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับรายวิชา (รายวิชาจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โครงการปัจฉิมนิเทศ ขอขมา อำลาสถาบัน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศ ขอขมา อำลาสถาบัน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 20/11/2021 ผู้ชม 689

วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น.

โครงการปัจฉิมนิเทศ ขอขมา อำลาสถาบัน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานรัฐบาลกับการรับภาระหนี้สาธารณะของคนไทย

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานรัฐบาลกับการรับภาระหนี้สาธารณะของคนไทย

เผยแพร่เมื่อ 30/10/2021 ผู้ชม 1,135

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานรัฐบาลกับการรับภาระหนี้สาธารณะของคนไทย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ B.P.A. (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ B.P.A. (Public Administration)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้ชม 355

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ B.P.A. (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ B.P.A. (Public Administration)

>> โครงการเสวนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ เรื่อง การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพ ในยุค New Normal
>> โครงการเสวนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ เรื่อง การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพ ในยุค New Normal

>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์วิพากษ์บทบาททหาร กับการเมืองไทย ย้อนรอยอดีต มองปัจจุบัน สู่อนาคต
>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์วิพากษ์บทบาททหาร กับการเมืองไทย ย้อนรอยอดีต มองปัจจุบัน สู่อนาคต

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ ทางตันหรือทางรอดของการศึกษาไทย ในยุค covid-19
>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ ทางตันหรือทางรอดของการศึกษาไทย ในยุค covid-19

>> โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
>> โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์
>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

>>ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ บุญทอง นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
>>ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ บุญทอง นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สิงห์สักทอง ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2564 ” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที 31 กรกฎาคม 2564
>> โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สิงห์สักทอง ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2564 ” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที 31 กรกฎาคม 2564

>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับหลักสูตรปริญญาโท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับหลักสูตรปริญญาโท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการ “ปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญาปี 2564 ” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที 3 กรกฎาคม 2564
>> โครงการ “ปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญาปี 2564 ” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที 3 กรกฎาคม 2564

>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20/05/2021 ผู้ชม 396

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563

>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>>โครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการองค์การรัฐวิสาหกิจ -โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

>>โครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการองค์การรัฐวิสาหกิจ -โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 25/03/2021 ผู้ชม 550

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

>>โครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการองค์การรัฐวิสาหกิจ -โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

>> โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสานศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2563 โปรแกรมวิชารัฐประศาสานศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ทักษะที่จําเป็นและการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>>สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ทักษะที่จําเป็นและการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมของนักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 06/02/2021 ผู้ชม 652

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ทักษะที่จําเป็นและการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 18/01/2021 ผู้ชม 572

วันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 08.00- 17.00 ณ ห้องประชุมพุทธซาด, ห้องเรียนอัจฉริยะ,ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 1

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>>โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>>โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 13/01/2021 ผู้ชม 568

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

>>โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “คุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้การบริหารการคลังของรัฐบาล บทเรียนจากเวเนซุเอลา”

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “คุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้การบริหารการคลังของรัฐบาล บทเรียนจากเวเนซุเอลา”

เผยแพร่เมื่อ 27/10/2020 ผู้ชม 749

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “คุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้การบริหารการคลังของรัฐบาล บทเรียนจากเวเนซุเอลา”

>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018201

>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018201

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2020 ผู้ชม 542

มีจำนวนทั้งทั้งสิ้น 30 คน โดยแบ่งเป็น

ชาย 11 คน

หญิง 19 คน

>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018201

>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018202

>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018202

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2020 ผู้ชม 518

มีจำนวนทั้งทั้งสิ้น 26 คน โดยแบ่งเป็น

ชาย 10 คน

หญิง 16 คน

>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018202

>> งานเสวนา หัวข้อ มุมมองประชาสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21

>> งานเสวนา หัวข้อ มุมมองประชาสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 30/09/2020 ผู้ชม 811

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    

>> งานเสวนา หัวข้อ มุมมองประชาสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน สลากกินแบ่งรัฐบาลในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน สลากกินแบ่งรัฐบาลในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 25/09/2020 ผู้ชม 612

วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน สลากกินแบ่งรัฐบาลในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน ทิศทางความพร้อมของตลาดแรงงาน หลังวิกฤติการณ์โควิด

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน ทิศทางความพร้อมของตลาดแรงงาน หลังวิกฤติการณ์โควิด

เผยแพร่เมื่อ 23/09/2020 ผู้ชม 672

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน ทิศทางความพร้อมของตลาดแรงงาน หลังวิกฤติการณ์โควิด

>> โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 9

>> โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 9

เผยแพร่เมื่อ 27/08/2020 ผู้ชม 908

วันที่  27 สิงหาคม 2563 ณ  ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 9

>>โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพัฒนาแกนนำนักศึกษา

>>โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพัฒนาแกนนำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 19/08/2020 ผู้ชม 495

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>>โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพัฒนาแกนนำนักศึกษา

>> โครงการปฐมนิเทศสิงห์สักทองน้อมนำปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา2563

>> โครงการปฐมนิเทศสิงห์สักทองน้อมนำปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา2563

เผยแพร่เมื่อ 15/08/2020 ผู้ชม 435

 วันที่ 15 สิงหาคม 2563  ณ วัดทุ่งเศรษฐี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

>> โครงการปฐมนิเทศสิงห์สักทองน้อมนำปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา2563

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>> กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา หลักสูตรศิลปะการผูกผ้าและการจัดสถานที่ในงานพิธีการ

>> กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา หลักสูตรศิลปะการผูกผ้าและการจัดสถานที่ในงานพิธีการ

เผยแพร่เมื่อ 18/03/2020 ผู้ชม 819

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา หลักสูตรศิลปะการผูกผ้าและการจัดสถานที่ในงานพิธีการ

>> กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา หลักสูตรการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน

>> กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา หลักสูตรการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 18/03/2020 ผู้ชม 613

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา หลักสูตรการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน

>> โครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 17/03/2020 ผู้ชม 636

วันที่ 15 และ  17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน เรื่อง การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน เรื่อง การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 14/03/2020 ผู้ชม 1,022

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน เรื่อง การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12/02/2020 ผู้ชม 864

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักรัฐประศาสนศาสตร์

>> นิทรรศการ เรื่อง 8 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่าน เรียนรู้ เข้าถึง รัฐธรรมนูญไทย

>> นิทรรศการ เรื่อง 8 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่าน เรียนรู้ เข้าถึง รัฐธรรมนูญไทย

เผยแพร่เมื่อ 11/12/2019 ผู้ชม 842

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> นิทรรศการ เรื่อง 8 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่าน เรียนรู้ เข้าถึง รัฐธรรมนูญไทย

>>โครงการปัจจฉิมนิเทศ และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัล แตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต
>>โครงการปัจจฉิมนิเทศ และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัล แตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

เผยแพร่เมื่อ 22/10/2019 ผู้ชม 869

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุค 90's - ยุคดิจิทัลแตกต่างกันอย่างไร ย้อนมองอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต

>> กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง

>> กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง

เผยแพร่เมื่อ 18/09/2019 ผู้ชม 4,142

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

>> กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เราจะอยู่อย่างไรท่ามกลางการเมืองไทยแบบเลือกข้าง

>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 06/09/2019 ผู้ชม 1,302

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0

>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0

เผยแพร่เมื่อ 04/09/2019 ผู้ชม 1,292

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08:00 - 12:00 น.  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในยุค 4.0

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย

เผยแพร่เมื่อ 28/08/2019 ผู้ชม 1,402

ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัก 2 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง อนาคต? โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทย

>> กิจกรรมเสวนา การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)

>> กิจกรรมเสวนา การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)

เผยแพร่เมื่อ 21/08/2019 ผู้ชม 1,897

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

>> กิจกรรมเสวนา การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)

>> โครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์

>> โครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์

เผยแพร่เมื่อ 20/08/2019 ผู้ชม 927

วันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

>> โครงการพัฒนาจิตนักรัฐประศาสนศาตร์

>> โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทอง เสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ประจำปี 2562

>> โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทอง เสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 31/07/2019 ผู้ชม 627

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทอง เสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ประจำปี 2562

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 25/06/2019 ผู้ชม 658

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี
>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักพลังความรักความสามัคคี

>> กิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ

>> กิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 13/02/2019 ผู้ชม 898

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

>> กิจกรรมโต้วาที เรื่อง ธรรมภิบาลมีจริงหรือ...ในประเทศ

>> โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1

>> โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1

เผยแพร่เมื่อ 27/01/2019 ผู้ชม 996

วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1

>> นักศึกษาภาค กศ.บป. หมู่เรียน 5928201 ได้จัดโครงการร่วมใจ สานต่อที่พ่อทำ สานฝันแห่งความดี
>> นักศึกษาภาค กศ.บป. หมู่เรียน 5928201 ได้จัดโครงการร่วมใจ สานต่อที่พ่อทำ สานฝันแห่งความดี

>> โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

>> โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 10/10/2018 ผู้ชม 1,106

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

>> โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

>> การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0

>> การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 10/10/2018 ผู้ชม 859

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง ทุน มนุษย์ ในยุค Thailand 4.0

>> โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 24/09/2018 ผู้ชม 866

วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

>> โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 19/09/2018 ผู้ชม 1,059

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย

เผยแพร่เมื่อ 12/09/2018 ผู้ชม 1,996

เมื่อวันที่ 12 กันยายน2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เพศที่สาม ความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมไทย

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 05/09/2018 ผู้ชม 2,629

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์

>> โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 24/08/2018 ผู้ชม 1,252

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22/08/2018 ผู้ชม 1,829

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "วิกฤตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์"

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 5818201 ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

>> โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0

>> โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 15/08/2018 ผู้ชม 742

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการพัฒนาจิตสำหรับผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0

>> การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

>> การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11/07/2018 ผู้ชม 808

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

>> การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 02/07/2018 ผู้ชม 855

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20/02/2018 ผู้ชม 1,608

เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ”

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

เผยแพร่เมื่อ 13/12/2016 ผู้ชม 527

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

>>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

>>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 12/12/2016 ผู้ชม 603

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559-15 มกราคม 2560  ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 เวลา 09.00-16.00 น. 

>>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

>>สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัดแจ้งเงินปันผล-เฉลี่ยคืนสมาชิก ประจำปี 2559
>>สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัดแจ้งเงินปันผล-เฉลี่ยคืนสมาชิก ประจำปี 2559

>>สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเข้าพักอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
>>สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเข้าพักอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>>กำหนดการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2
>>กำหนดการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2