" โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 21/02/2024 ผู้เช้าชม 110


โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 18/02/2024 ผู้เช้าชม 33


ทีมสิงห์สักทอง KPRU เข้าร่วมแข่งขันในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เผยแพร่เมื่อ 14/02/2024 ผู้เช้าชม 96


ทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ทีมสิงห์สักทอง KPRU) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เผยแพร่เมื่อ 14/02/2024 ผู้เช้าชม 103


ขอแสดงความยินดีกับนายบรรดิษฐ จันทรศร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2"

ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เผยแพร่เมื่อ 13/08/2023 ผู้เช้าชม 140


แสดงความยินดีกับหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ที่ได้เป็นหลักสูตรดีเด่น ด้านงานวิจัยนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรดีเด่น ด้านงานวิจัยนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 01/09/2022 ผู้เช้าชม 210


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087