" โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “คุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้การบริหารการคลังของรัฐบาล บทเรียนจากเวเนซุเอลา”

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27/10/2020 ผู้เช้าชม 138


>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018201

มีจำนวนทั้งทั้งสิ้น 30 คน โดยแบ่งเป็น

ชาย 11 คน

หญิง 19 คน

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2020 ผู้เช้าชม 104


>> ทำเนียบสิงห์สักทอง รุ่นที่ 22 หมู่เรียน 6018202

มีจำนวนทั้งทั้งสิ้น 26 คน โดยแบ่งเป็น

ชาย 10 คน

หญิง 16 คน

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2020 ผู้เช้าชม 122


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087