" โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23/03/2024 ผู้เช้าชม 150


โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด SDG

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ จุดท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15/03/2024 ผู้เช้าชม 140


โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/03/2024 ผู้เช้าชม 105


ทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริโย คำเครื่อง ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รหัสนักศึกษา 61) ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ลงวันที่ 5 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 04/05/2024 ผู้เช้าชม 16


ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริโย คำเครื่อง ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รหัสนักศึกษา 61) ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ลงวันที่ 5 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 04/05/2024 ผู้เช้าชม 8


ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ทีมสิงห์สักทอง KPRU) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เผยแพร่เมื่อ 14/02/2024 ผู้เช้าชม 193


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087