" โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ B.P.A. (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ B.P.A. (Public Administration)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 8


>> โครงการเสวนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ เรื่อง การปรับตัวสู่เส้นทางอาชีพ ในยุค New Normal

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 10/09/2021 ผู้เช้าชม 215


>> โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์วิพากษ์บทบาททหาร กับการเมืองไทย ย้อนรอยอดีต มองปัจจุบัน สู่อนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ 09/09/2021 ผู้เช้าชม 184


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087