" โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>>สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ทักษะที่จําเป็นและการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสังคมของนักรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 06/02/2021 ผู้เช้าชม 94


>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 08.00- 17.00 ณ ห้องประชุมพุทธซาด, ห้องเรียนอัจฉริยะ,ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 18/01/2021 ผู้เช้าชม 131


>>โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13/01/2021 ผู้เช้าชม 107


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087