" โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO KPRU 2023”

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 15/11/2023 ผู้เช้าชม 70


โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ท้องถิ่นอยู่กับที่ หรือเพราะมีข้อจำกัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำปา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11/10/2023 ผู้เช้าชม 285


กิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา ภาค กศ.บป.

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21/08/2023 ผู้เช้าชม 269


ทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนายบรรดิษฐ จันทรศร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2"

ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เผยแพร่เมื่อ 13/08/2023 ผู้เช้าชม 90


แสดงความยินดีกับหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ที่ได้เป็นหลักสูตรดีเด่น ด้านงานวิจัยนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรดีเด่น ด้านงานวิจัยนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 01/09/2022 ผู้เช้าชม 161


ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 01/07/2022 ผู้เช้าชม 177


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087