งานวิจัย

งานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 26/10/2023 ผู้ชม 238

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ย้อนหลัง

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี
  • ชัชชัย พวกดี, อัครพล ชูเชิด, อนุลักษณ์ อาสาสู้ และสุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา. (2563). วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 18(1), 309-326. คลิกอ่านบทความ

  • ชัชชัย พวกดี, วีระ พันธุ์เสือ. (2565). ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 28(2), 153-165. คลิกอ่านบทความ


 •  อาจารย์มุทิตา นาคเมือง
  • มุทิตา นาคเมือง. (2559). แนวทางการฝึกซ้อมกีตาร์คลาสลิคให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (น.38-47). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คลิกอ่านบทความ 

  • มุทิตา นาคเมือง. (2561). ประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบัติกีตาร์คลาสลิคจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 (น.883-890). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.คลิกอ่านบทความ

   ธีระพัฒน์ เทาทา, ธีริทธิ์ กันยารอง, และมุทิตา นาคเมือง. (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีเปียโนโดยใช้เปียโนจำลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม. ใน สถานบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 (น.266-271). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. คลิกอ่านบทความ 


 • อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง
  • ธีริทธิ์ กันยารอง และปภาตพงศ์ วันภักดี. (2564). การสร้างสรรค์บทเพลงละครสั้นเรื่อง The Red Balloon สำหรับกีตาร์และเชลโล.วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 19(1), 381-397.คลิกอ่านบทความ

  • ธีระพัฒน์ เทาทา, ธีริทธิ์ กันยารอง, และมุทิตา นาคเมือง. (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีเปียโนโดยใช้เปียโนจำลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม. ใน สถานบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1  (น.266-271). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.คลิกอ่านบทความ 

  •  ธีริทธิ์ กันยารอง และปภาตพงศ์ วันภักดี. (2566). การสร้างสรรค์บทเพลง “Kamphaeng Phet Fantasy” สำหรับกีตาร์และเชลโล ประกอบภาพจิตรกรรมสีเรืองแสงร่วมสมัย ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 14(1), 145-162. คลิกอ่านบทความ 

  • Kanyarong, T., Yuenyong, Jirapong., Wanpakdee, Papartpong. (2020). Music Composition Aesthetic of Violoncello and Classical Guitar throughout Music Video via Long Take and Light Leak Techniques. The 6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference. (PP. 71-78). Chandrakasem Rajabhat University: Thailand.คลิกอ่านบทความ  


 • อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้

  • ชัชชัย พวกดี, อัครพล ชูเชิด, อนุลักษณ์ อาสาสู้ และสุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา. (2563). วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 18(1), 309-326.คลิกอ่านบทความ 


 •  อาจารย์สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา
  • ชัชชัย พวกดี, อัครพล ชูเชิด, อนุลักษณ์ อาสาสู้ และสุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา. (2563). วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 18(1), 309-326.คลิกอ่านบทความ

งานวิจัย