โครงการสัมมนาดนตรีศึกษาภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การจัดการวงซิมโฟนิดแบนด์ (Simphonic Band Management for Music Teacher)”

โครงการสัมมนาดนตรีศึกษาภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การจัดการวงซิมโฟนิดแบนด์ (Simphonic Band Management for Music Teacher)”

เผยแพร่เมื่อ 11/03/2023 ผู้ชม 98

  • วันที่ 11 มีนาคม 2566 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดโครงการสัมมนาดนตรีศึกษาภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การจัดการวงซิมโฟนิดแบนด์ (Simphonic Band Management for Music Teacher)”
  • โดยมีอาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช รองคณบดีกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการในครั้งนี้
  • วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล จากแขนงดุริยางคศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • โครงการนี้ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจภายนอกที่มีความสนใจทางด้านดนตรี โดยเน้นทางด้านการจัดการวงซิมโฟนิคแบนด์สำหรับครูดนตรีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไปปรับใช้ทางด้านวิชาชีพครูในอนาคต

โครงการสัมมนาดนตรีศึกษาภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การจัดการวงซิมโฟนิดแบนด์ (Simphonic Band Management for Music Teacher)”