อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง

อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 358

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Theerit Kanyarong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา


เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี
     - การสอนทักษะเครื่องสายตะวันตก
     - ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
     - ทฤษฎีการประสานเสียง
     - หลักการอ่านโน้ตและบันทึกโน้ตสากล
     - รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3050

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง