>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 19/06/2020 ผู้ชม 177

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง (ประธาน)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี
สังกัด : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา