>> โครงการดนตรีไทย-สากลสู่ชุมชน ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัดเบื้องต้น : An Introduction to Music Therapy

>> โครงการดนตรีไทย-สากลสู่ชุมชน ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัดเบื้องต้น : An Introduction to Music Therapy

เผยแพร่เมื่อ 25/07/2018 ผู้ชม 526

  • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร ได้จัดโครงการดนตรีไทย-สากลสู่ชุมชนในหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัดเบื้องต้น : An Introduction to Music Therapy”
  • โดยคณะวิทยากร อาจารย์ วิพุธ เคหะสุวรรณ, อาจารย์ ศศิพิมพ์ เศรษฐเสถียรและ อาจารย์ กฤษดา หุ่นเจริญ
    จากสาขาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

>> โครงการดนตรีไทย-สากลสู่ชุมชน ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัดเบื้องต้น : An Introduction to Music Therapy