>> โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

>> โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 06/06/2018 ผู้ชม 383

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยได้รับเกียรติจากท่าน

  • ผ.ศ.ปถมา เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง :  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • อ.ยศจรัส ดือขุนทศ ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • อ.อุทาน บุญเมือง ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้

>> โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560