รศ.กวี ครองแก้ว

รศ.กวี ครองแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 716

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : รศ.กวี   ครองแก้ว
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kawee  Krongkraw

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารดนตรี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.กวี	ครองแก้ว