อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้

อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 398

ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้
ชื่อ-สกุล (Eng) : Aunlak  Arsa-su

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารดนตรี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้