หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 22/12/2016 ผู้ชม 1,609

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

………………………………….….…………..

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ / สาขาวิชา         โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย                หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

    ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Education Program in Music Education

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)             ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

    ชื่อย่อ (ไทย)            ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)         Bachelor of Education (Music Education)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)          B.Ed. (Music Education)

 

3.วิชาเอก
    เอกดนตรีไทย

    เอกดนตรีสากล

 

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

 

5.รูปแบบของหลักสูตร
    5.1รูปแบบ

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ปี

    5.2ภาษาที่ใช้

        ภาษาไทย

    5.3การรับเข้าศึกษา

        รับเฉพาะนักศึกษาไทย

    5.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

    5.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

    6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป

    6.3 คณะกรรมการประจำคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

 

7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562

 

8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    (1) ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน

    (2) ผู้จัดการโรงเรียนดนตรีเอกชน

    (3) นักวิชาการการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

    (4) นักวิชาการนันทนาการสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

    (5) นักวิจัยดนตรีอิสระ

    (6) นักดนตรีอาชีพ

    (7) นักเรียบเรียงเสียงประสาน

หลักสูตร