คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 566 : การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

: ผู้เข้าชม 203 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล วันที่ 27กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/07/2017 : ผู้เข้าชม 763 : การอบรมเชิงปฏิบัติการกีตาร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/06/2017 : ผู้เข้าชม 350 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

22/01/2017 : ผู้เข้าชม 484 : การสัมมนา Fusion Jazz Thailand University Music Awards วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13

25/12/2016 : ผู้เข้าชม 514 : โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมศิลป์ในสวน ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ 25 ธค.59