อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้

อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 986

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้
ชื่อ-สกุล (Eng) : Aunlak  Arsa-su

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารดนตรี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 2,939

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย  พวกดี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chatchai  Puakdee

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา อาคาร 14 ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :  -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย  พวกดี

อาจารย์มุทิตา นาคเมือง

อาจารย์มุทิตา นาคเมือง

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 1,117

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์มุทิตา นาคเมือง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mutita Narkmuang

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3050

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์มุทิตา นาคเมือง

อาจารย์สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา

อาจารย์สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 304

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suthiratchasin  Chanyaemthara

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3050

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา

อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง

อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 336

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Theerit Kanyarong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3050

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง

อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์

อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 424

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Prapee  Prasittipun

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3050

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์