อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้

อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 484

ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้
ชื่อ-สกุล (Eng) : Aunlak  Arsa-su

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารดนตรี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้

รศ.กวี ครองแก้ว

รศ.กวี ครองแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 771

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : รศ.กวี   ครองแก้ว
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kawee  Krongkraw

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารดนตรี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.กวี	ครองแก้ว

ผศ.ชัชชัย พวกดี

ผศ.ชัชชัย พวกดี

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 2,117

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.ชัชชัย  พวกดี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chatchai  Puakdee

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา อาคาร 14 ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :  -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ชัชชัย  พวกดี

ดร.อัครพล ชูเชิด

ดร.อัครพล ชูเชิด

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 711

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.อัครพล  ชูเชิด
ชื่อ-สกุล (Eng) : Arkhraphon  ChuCherd

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารดนตรี
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.อัครพล  ชูเชิด

อาจารย์มุทิตา นาคเมือง

อาจารย์มุทิตา นาคเมือง

เผยแพร่เมื่อ 10/01/2017 ผู้ชม 606

อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์มุทิตา นาคเมือง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mutita Narkmuang

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี

ติดต่อ

ห้องพักอาจาย์โปรแกรมวิชาดนตรี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 4
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3050

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์มุทิตา นาคเมือง