" โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา B.Ed. (Music Education)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา B.Ed. (Music Education)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 95


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 09/06/2021 ผู้เช้าชม 211


>> ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากการประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร

18 กันยายน 2563 ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18/09/2020 ผู้เช้าชม 390


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087