โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs) กิจกรรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL)

โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs) กิจกรรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL)

เผยแพร่เมื่อ 17/03/2024 ผู้ชม 128

  • วันที่ 17 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs) กิจกรรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL) ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2
  • โดยได้รับเกียรติวิทยากร ดร.ธนกิจ โคกทอง บรรยายในหัวข้อ “การสร้างรายได้ในโลกออนไลน์”
  • มีวัตถุประสงค์ คือ
    • 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    • 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
  • สำหรับโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ หมู่เรียนที่ 6616201-202, 6516201-202 และ 6416201-202 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน

โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (PLOs) กิจกรรม การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (LLL)