การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023

เผยแพร่เมื่อ 16/11/2023 ผู้ชม 129

 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023
 • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้ทางด้านกฎหมาย
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดง และทดสอบความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • สำหรับผลการแข่งขันมี ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัชรวิทยา ทีม A
   - นางสาวจิดาภา กันทอง
   - นางสาวพิมพ์ภัทรา ศศิอริยธนภัทร
   ---------------
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทีม A
   - นางสาวชนิตา อินทรีวิโรจน์
   - นางสาวณัฐธิดา อยู่ยิ่ง
   ---------------
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทีม B
   - นางสาวนภัสสร โคสอน
   - นางสาวภคพร ปานคำ
   ---------------
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัชรวิทยา ทีม B
   - นางสาวไอลดา ราชบุรี
   - นางสาววิภาพร แวงเลิศ
   ---------------
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
   - นายตรียคุณ ดีพิจารณ์
   - นางสาวสาวิตรี โตศรีพลับ
   ---------------
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทีม B
   - นายวิวัฒน์ บานแย้ม
   - นางสาวพรกนก เรือนเต็ม
   ---------------

 

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023