โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการ ของหลักสูตร AUN-QA กิจกรรม การนำเสนอบทความวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการ ของหลักสูตร AUN-QA กิจกรรม การนำเสนอบทความวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 03/11/2023 ผู้ชม 278

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ได้จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการ ของหลักสูตร AUN-QA กิจกรรม “การนำเสนอบทความวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา”
 • โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
  • 1. เพื่อพัฒนากระบวนการในการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
 • ทั้งนี้ได้รับเกียรติคณะกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้
  • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา เพชรรัตน์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี ลาลิน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ นำเสนอบทความวิชาการจำนวนทั้งหมด 6 บทความ

โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการ ของหลักสูตร AUN-QA กิจกรรม การนำเสนอบทความวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา