ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ 12/01/2023 ผู้ชม 474

รายละเอียดกิจกรรม

ประเภทการแข่งขัน

 • การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขัน

 • กำลังศึกษาศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  • สาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • สาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
  • สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 • ผู้แข่งขันทำข้อสอบปรนัยจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (เรียงลำดับ) โดยกรรมการจะอ่านคำถามพร้อมกับแสดงคำถามบนจอโปรเจคเตอร์
 • ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำตอบลงบนกระดาษคำตอบที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ ในแต่ข้อจะมีเวลาเขียนคำตอบข้อละ 1 นาที

           **กรณีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากันกรรมการจะแจกคำถามสำรองจนกว่าจะหาผู้ชนะเพื่อรับรางวัลตามลำดับ

วัน/เวลา สถานที่แข่งขัน

 • วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้อง 38501, 38502 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
 • ลงทะเบียนร่วมแข่งขันในเวลา 08.30-9.00 น.

**กรณีจำนวนผู้เข้าแข่งขันมีหลายทีม ทางผู้จัดกิจกรรมขออนุญาตพิจารณาแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ โดยจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกช่วงเช้า และรอบตัดสินช่วงบ่าย

รางวัลการแข่งขันตอบตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลที่ 1        เงินรางวัล 2,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2        เงินรางวัล 1,500 บาท    พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3        เงินรางวัล 1,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท       พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิน รอดกำเหนิด
 • พันตำรวจโทเรวัตร บุญโถ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

 • โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หมายเหตุ

 • อาจารย์ผู้ควบคุมและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรทุกคน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่    

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  สายจันดี โทร. 097 163 5528

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ โทร. 062 935 6253


 

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน