การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12/07/2022 ผู้ชม 275

  • วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
  • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ (ประธาน)
    สังกัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • 2. ดร.กรรณิกา อุสสาสาร (กรรมการ)
    สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี (เลขานุการ)
    สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์