>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 08/06/2021 ผู้ชม 576

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุรีย์เดชะกุล
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน/ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สังกัด :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์