>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 19/06/2020 ผู้ชม 433

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ (ประธาน)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร / คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
สังกัด : คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร /รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมภาควิชาสังคมศาสตร์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์