>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 14/08/2019 ผู้ชม 958

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์