>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 29/06/2019 ผู้ชม 1,067

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
สังกัด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2.อาจารย์วิทิต  แสงพิทักษ์
ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์/อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยสยาม

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม  จูมพลหล้า
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สังกัด :   มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์