>> โครงการอบรมกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร

>> โครงการอบรมกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24/07/2018 ผู้ชม 2,358

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร

          การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการให้ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆของรัฐ
          ดังนั้น โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น ที่เน้นศาสตร์ทางด้านกฎหมายในการจัดการเรียนการสอนได้ ตระหนักถึงความสําคัญข้างต้น จึงได้จัดโครงการอบรมกฎหมายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช่วงอายุของตนรวมถึงกฎหมายที่มีความสําคัญในฐานะ เยาวชนของชาติ

เอกสารประกอบ

>> โครงการอบรมกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร