>> การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11/07/2018 ผู้ชม 437

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5816201และ5816202 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์