>> โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/07/2018 ผู้ชม 1,071

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีพันกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสนองตอบต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้
สอดรับกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จึงเห็นควรจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายสำหรับประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียน สร้างความคุ้นเคยในการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ อันจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจนสำเร็จครบตามหลักสูตรและกลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ต่อไป

          จากสถิติที่โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ได้ทำการศึกษารวบรวมพบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนจบครบตามหลักสูตรอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่สถิติแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีจำนวนมากที่ขอลาออกหรือพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียนวัดผล และไม่ใช่แต่เพียงนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเท่านั้นที่ประสบปัญหา นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ก็ประสบปัญหาเช่นกัน กล่าวคือ จากการประเมินผลในลักษณะต่างๆ ทั้งการทดสอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการพบว่า นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ล้วนมีปัญหาเรื่องการเขียนตอบข้อสอบทั้งสิ้น ซึ่งรวมตลอดถึงทักษะการใช้ชีวิตและทักษะทางวิชาชีพด้วยเช่นกัน

          ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญต่อปัญหาในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งเรื่องการเรียน การเขียนตอบข้อสอบ การฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีคุณภาพ และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้

เอกสารประกอบ

>> โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์