ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด

ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 793

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด
ชื่อ-สกุล (Eng) : Suchin  Rodqumnoed 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องคณบดี ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3000

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด